Selecteer een pagina

Algemene voorwaarden:

Yinmassage; dé massageopleiding van VrouwenRijkdom. Voor vrouwen door vrouwen.
Op jouw lijf en praktijk geschreven.

Algemene voorwaarden;

De Opleiding en workshops
Artikel 1: Definities
VrouwenRijkdom, de gebruikster van deze algemene voorwaarden. Het vrouwen platform van Els Jonkheer. Hierna genoemd; VrouwenRijkdom

Deelnemer, de natuurlijke persoon waarmee VrouwenRijkdom als docenten of organisatie een overeenkomst voor het geven van een cursus, workshop of opleiding heeft gesloten.

Artikel 2: Algemeen
1. Deze algemene voorwaarden gelden voor alle aanbiedingen en overeenkomsten tussen VrouwenRijkdom en Deelnemer . Afwijkingen kunnen uitsluitend schriftelijk met Els Jonkheer overeengekomen worden.
2. Deze algemene voorwaarden zijn eveneens van toepassing op alle overeenkomsten met VrouwenRijkdom voor de uitvoering waarbij derden betrokken zijn.
3. Indien één of meerdere bepalingen in deze algemene voorwaarden nietig zijn of vernietigd mochten worden, blijven de overige bepalingen van deze algemene voorwaarden volledig van toepassing.
4. Bij inschrijving geeft je aan kennis te hebben genomen van onze algemene voorwaarden.

Artikel 3: Aanmelding, betaling en bedenktijd
Opleidingen;
1. De aanmelding voor opleidingen dienen schriftelijk bevestigd te worden door Deelnemer via retour offerte met akkoord of via een mondelinge bevestiging na telefonisch contact met VrouwenRijkdom rond de offerte.
2. Na aanmelding voor een opleiding bij VrouwenRijkdom heeft Deelnemer 14 dagen bedenktijd (gerekend vanaf de aanmelding dag en tijd). Binnen deze periode kan Deelnemer haar aanmelding schriftelijk annuleren zonder dat er kosten aan verbonden zijn.
3. Deelnemer reserveert een plaats in een gewenste opleiding door het totaal verschuldigde cursusgeld na opgave te voldoen op de VrouwenRijkdom Triodos rekening.
4. 100% van het totaal verschuldigde lesgeld moet op de rekening van VrouwenRijkdom staan twee maanden voor aanvangsdatum van de opleiding.

Artikel 4: Annulering door VrouwenRijkdom
1. Bij onvoldoende inschrijvingen of overmacht heeft VrouwenRijkdom het recht de opleiding te annuleren voordat deze is gestart op de twee aangegeven data in de offerte. (Met uitloop van één maand).
2. Het reeds betaalde lesgeld wordt binnen 2 weken na het bekend maken van de annulering volledig gerestitueerd.
3. In geval van wijziging in de opleidingsdata door VrouwenRijkdom, voordat de opleiding is begonnen, zal Deelnemer zo spoedig mogelijk schriftelijk op de hoogte worden gesteld. Wanneer Deelnemer niet op deze gewijzigde opleidingsdata in staat is deel te nemen is kosteloos annuleren mogelijk en worden de reeds verrichte betalingen teruggestort.
4. In geval van wijziging in de data door VrouwenRijkdom, in de loop van de opleiding door overmacht (ziekte, calamiteiten, overlijden etc.) zal VrouwenRijkdom zo snel mogelijk nieuwe data bekend maken. Deelnemer heeft dan geen recht op restitutie van het lesgeld maar maakt de opleiding af op een nieuwe datum en mogelijk met een andere goed geïnformeerde docente.

Artikel 5: Annulering door deelneemster
1. Mocht Deelnemer zich opgegeven hebben en door serieuze omstandigheden verhinderd zijn deel te nemen aan de opleiding waarvoor zij zich heeft ingeschreven, dan dient zij dit eerst per e-mail of brief kenbaar te maken. Daarna pas volgt een gesprek tussen VrouwenRijkdom en Deelnemer.
2. Bij annulering na aanvang van de opleiding is het niet meer mogelijk om het lesgeld te retourneren.

Artikel 6: Betaling verzuim
1. 100% van het totaal verschuldigde lesgeld moet op de rekening van VrouwenRijkdom staan uiterlijk twee maanden voor aanvangsdatum van de opleiding.
2. Deelname aan de opleiding is alleen mogelijk na volledige betaling.

Artikel 7: Aansprakelijkheid
1. Elke deelname aan een opleiding is voor eigen risico van Deelnemer.
2. VrouwenRijkdom is niet aansprakelijk voor schade door welke oorzaak dan ook ontstaan aan eigendom van Deelnemer.
3. VrouwenRijkdom is niet aansprakelijk voor beschadiging of diefstal van persoonlijke bezittingen.
4. Door het gebruik van olie en/of water bestaat de mogelijkheid dat de vloer nat en/of glad is, voorzichtigheid is geboden. Het dragen van antislipsokken verplicht.
5. VrouwenRijkdom is niet aansprakelijk voor het toebrengen van enig letsel door (mede-)Deelnemer als gevolg van het onderling oefenen van en op een (mede-) Deelnemer voor, na of tijdens de cursus.
6. VrouwenRijkdom is niet aansprakelijk voor klachten ontstaan door nalatigheid of in gebreke blijven van Deelnemer of het niet door Deelnemer vooraf melden van lichamelijke klachten of ziektes.
7. VrouwenRijkdom is niet aansprakelijk voor schade ontstaan door Deelnemer verstrekte onjuiste en/of onvolledige gegevens.
8. VrouwenRijkdom is op geen enkele wijze aansprakelijk te stellen voor wat Deelnemer na de cursus, training of opleiding met de opgedane kennis doet.
9. VrouwenRijkdom is nooit aansprakelijk voor gevolgschade.
10. VrouwenRijkdom beroept zich op dat kennis en inzichten in ontwikkeling zijn en vanuit dit gegeven de bestaande kennis tijdens overdracht naar eer en geweten veilig is zover VrouwenRijkdom kan overzien. Nieuwe inzichten worden meegenomen maar kunnen nooit met terugwerkende kracht worden gebruikt bij aansprakelijkheid indien afwijkend of onbekend.

Artikel 8: Auteursrechten
1. Alle rechten van het door VrouwenRijkdom verstrekte cursus en lesmateriaal en de door haar verstrekte documentatie (zgn. copyright) berusten bij VrouwenRijkdom, voor zover deze rechten niet bij anderen berusten.
2. Zonder schriftelijk toestemming van VrouwenRijkdom is het niet toegestaan om het cursusmateriaal en of de verstrekte documentatie in enigerlei vorm openbaar te maken of te verveelvoudigen of te gebruiken voor cursussen of andere doeleinden, die niet door VrouwenRijkdom worden verzorgd.
3. Het maken van beeld- en geluidmateriaal tijdens cursussen door deelnemer en/of derden is alleen mogelijk met duidelijke toestemming van VrouwenRijkdom.
4. In het geval wanneer er beeldmateriaal is gemaakt met toestemming dan is het alleen voor gebruik van de cursisten van die betrokken cursus en is het niet toegestaan om dit beeldmateriaal in enigerlei vorm openbaar te maken op sociale media. Of te verveelvoudigen of te gebruiken voor cursussen of andere doeleinden, die niet door VrouwenRijkdom worden verzorgd.
5. Bij het verkrijgen van toegang tot de video instructie video’s van VrouwenRijkdom zijn deze films uitsluitend bedoeld voor de deelneemster om hiermee te kunnen oefenen. Het is ten strengste verboden om deze films/impressies te verspreiden of voor andere doeleinden te gebruiken zonder schriftelijke goedkeuring.
6. Bij overtreding van deze regel en voorwaarde zal betreffende persoon een boete verschuldigd zijn met een minimum van € 5000,- per geval.
Of het totale bedrag van de rekening van een officiële bezwaarmaker.

Artikel 9: Uitsluiting van deelname
1. VrouwenRijkdom behoudt zich het recht voor om Deelnemer die door gedrag of anderszins, het normale verloop van de opleiding belemmert of bemoeilijkt, gelet ook op het belang van de overige deelnemers, van verdere deelneming uit te sluiten.
2. VrouwenRijkdom behoudt zich het recht voor om Deelnemer die eerder gemaakte afspraken met VrouwenRijkdom niet nakomen van verdere deelneming uit te sluiten.
3. Iedereen die deelneemt aan de opleiding van VrouwenRijkdom ontvangt een aanwezigheidscertificaat indien aanwezig geweest zijnde voor 90%.
4. Voor het behalen van een praktijkcertificaat bij VrouwenRijkdom is 100% aanwezigheid een voorwaarde.
5. Als de docente van mening is dat Deelnemer de techniek onvoldoende beheerst en de docenten ook te weinig perspectief zien dat dit zal verbeteren, kan VrouwenRijkdom de Deelnemer adviseren om te stoppen met het behalen van een praktijkcertificaat.
6. De mening van de docent van VrouwenRijkdom is bindend wat betekent dat Deelnemer daadwerkelijk alleen in aanmerking kan komen voor een aanwezigheidcertificaat.
7. Deelnemer heeft in dat geval geen recht op teruggave van het lesgeld

Artikel 10 Gezondheidsverklaring
Deelnemer geeft door inschrijving aan lichamelijk en psychisch gezond te zijn en dat ze zelf volledig verantwoordelijk is voor eventuele nadelige gevolgen voor het eigen lichaam en gezondheid. VrouwenRijkdom is in geen enkel opzicht verantwoordelijk of aansprakelijk te stellen.

Artikel 11: Geheimhouding
De aan VrouwenRijkdom verstrekte persoonsgegevens worden uitsluitend gebruikt ter vastlegging en uitvoering van de overeenkomst met VrouwenRijkdom, het verlenen van service en het informeren over andere activiteiten van VrouwenRijkdom, bijvoorbeeld d.m.v. een nieuwsbrief of uitnodiging. Mocht Deelnemer geen prijs stellen op informatie van activiteiten dan kan dit schriftelijk aan VrouwenRijkdom worden gemeld.